چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که و...


چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات
co bad kardi, mašo iman ze āfāt ke vājeb šod tabiat rā mokāfāt
“Like fault, like punishment.”
“What goes around, comes around.”

چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات co bad kardi, mašo iman ze āfāt ke vājeb šod tabiat rā mokāfāt “Like fault, like punishment.” “What goes around, comes around.”

Comments

You May Also Like