پرسیدن عیب نیست٬ ندانستن عیب ا...

	پرسیدن عیب نیست٬ ندانستن عیب است

پرسیدن عیب نیست٬ ندانستن عیب است

Comments

You May Also Like