تصویر حضرت محمد در نو جوانی

شنیده شده است که کسانی در پاسخ می گویند این تصویری است که بحیرای راهب در سفری که حضرت به همراه عمویش ابوطالب به شام داشت، آن را کشیده است.

تصویر حضرت محمد در نو جوانی

Comments

You May Also Like