مرقد پيامبران الهي "هود" و "صالح"‌ در نجف اشرف

هود و صالح‌ را همانند بسياري‌ از اماكن‌ مقدسه‌ ويران‌ كردند. پس‌ از رفع‌ محاصره، بناي‌ فعلي‌ به‌ سال‌ 1337 ه.ق‌ در همان‌ نقطه‌اي‌ كه‌ س

مرقد پيامبران الهي

Comments

You May Also Like