محل دفن ايوب(ع)

حضرت ايوب(ع):در باره ي محل دفن ايوب(ع) اختلاف است .بعضي معتقد اند که ايوب در سرزمين (عوص)مي زيسته و در قله کوه حجاف در حدود يمن به فاصله 80 ميل از عدن دفن شده است .بعضي مي گويند در بيضاي فارس کنار دهي به نام خير آباد دره کوچکي است که مرئم قبر ايوب(ع) را در آنجا مي دانند.

محل دفن ايوب(ع)

Comments

You May Also Like