به تو دست می سایم و جهان را در می...

به تو دست می سایم و جهان را در می یابم
 به تو می اندیشم و زمان را لمس میکنم
 معلق و بی انتها عریان می وزم، می بارم، می تابم.
 عطرآگینی که دانه می بندد
 رقصان در جان سبز خویش از تو عبور میکنم
 چنان که تندری از شب می درخشم
 و فرو می ریزم.

به تو دست می سایم و جهان را در می یابم به تو می اندیشم و زمان را لمس میکنم معلق و بی انتها عریان می وزم، می بارم، می تابم. عطرآگینی که دانه می بندد رقصان در جان سبز خویش از تو عبور میکنم چنان که تندری از شب می درخشم و فرو می ریزم.

Comments

You May Also Like

Keep in Touch

Being Viewed Now